SLP Group OSK (Cooperative) / ukko.fi: Offering billing services to spamtraps

SLP Group OSK d/b/a Ukko.fi laskutuspalvelu (www, biz reg) is advertising its billing services to spamtraps. The ESP is tiedotteenne.fi, a d/b/a of Mousewell Oy (www, biz reg), d/b/a Sörnäisten Sähköinen Suoramarkkinointi (Sörnäinen Electronic Direct Marketing), a relatively new Finnish spam op.

Read more…

Go back to top